PEDAGOG/PSYCHOLOG

Pedagog szkolny to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.
Organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego ucznia i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi, ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

Pedagog szkolny wspiera pracę nauczycieli, wspiera rodziców, ale przede wszystkim wspiera ucznia, który jest głównym i najważniejszym partnerem w jego pracy.

Uczniu! Do pedagoga możesz przyjść zawsze, ale w szczególności gdy:

• Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny;
• Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicami, z kolegami, koleżankami;
• Nie potrafisz podporządkować się normom i zasadom obowiązującym w szkole;
• Masz problemy osobiste, rodzinne, np. w domu jest przemoc, alkoholizm;
• Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
• Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać;
• Potrzebujesz porady w jakiejkolwiek sprawie;
• Masz trudności w nauce;
• Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
• Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób;
• Zauważyłeś, że z Twoim kolegą dzieje się coś złego;
• Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić;
• Masz zainteresowania i uzdolnienia, które chciałbyś rozwinąć;

Przyjdź także z każdą inną sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić lub po prostu potrzebujesz rozmowy.

Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy:

• Niepokoi Cię zachowanie dziecka;
• Zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się;
• Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach;
• Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
• Chcesz porozmawiać o sytuacji szkolnej dziecka;
• Masz jakieś wątpliwości lub sugestie związane z procesem dydaktyczno – wychowawczym prowadzonym w szkole;
• Masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc.

Zadania pedagoga szkolnego             Plan pracy pedagoga szkolnego

Zadania pedagoga specjalnego          Plan pracy nauczyciela wspomagającego 

                                                               Plan pracy psychologa         

Dziecko przewlekle chore     Dziecko z cukrzycą     Dziecko z zaburzeniami tikowymi       

Dziecko z ADHD              Jak kochać i wymagać-poradnik

Konwencja o prawach dziecka