KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babiaku informuje, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1211) § 5, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 ustalił :

– 02.-03.11.2023 r.

– 02.05.2024 r.

– 14.-15.-16.05.2024 r. (Egzamin ósmoklasisty)

– 31.05.2024 r.

W wyżej wymienionych dniach nie odbywają się zajęcia lekcyjne, jednakże dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki  w domu szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.              

W takich wypadkach rodzice zobowiązani są zgłosić ten fakt do wychowawcy klasy w terminie co najmniej 3 dni przed przypadającym dniem wolnym, co pozwoli na właściwe zaplanowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.