KONKURS PROFILAKTYCZNO-PLASTYCZNY

Program profilaktyki alkoholowej ,,BAZA INFORMACJI” przygotowany we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano w klasach I – VIII Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Babiaku od września do grudnia.

Program zakładał działania mające na celu zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży szkolnej. Podsumowaniem zajęć edukacyjnych w klasach I-III realizowanych w ramach programu był zorganizowany przez pedagogów konkurs plastyczny po hasłem „Picie to nie jest życie” Celem konkursu było kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie, kreowanie wizerunku człowieka, który nie pije alkoholu oraz ukazywanie zagrożeń, jakie niosą za sobą uzależnienia. Materiały edukacyjne wykorzystane podczas realizacji konkursu zostały zakupione ze środków GKRPA. Przy ocenie prac komisja brała pod uwagę pomysłowość, estetykę oraz technikę wykonania. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody.

LAUREATOM KONKURSU GRATULUJEMY!