KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

uwaga

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych nadal będą uczyć się zdalnie.

Na podstawie wytycznych  MEiN, GIS i MZ opracowane zostały szczegółowe zasady organizacji pracy szkoły – aktualnie dotyczące budynku A.

Zasady te mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa zarówno uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, jak również rodziców i rodzin uczniów. Wytyczne te w dużym stopniu opierają się zasadach ustalonych od początku roku szkolnego i obowiązujących od września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów bądź pracowników szkoły.

Podczas przebywania w szkole obowiązuje bezwzględne przestrzeganie poniższych zasad:

  1. W każdej przestrzeni wspólnej szkoły, dzieci muszą pozostawać w maseczkach (wyjątkiem są zajęcia lekcyjne). Uczniów obowiązuje regularne mycie rąk ciepłą wodą i mydłem oraz ewentualna dezynfekcja rąk za pomocą płynu do dezynfekcji dostępnego przy wejściu do budynku oraz w każdej sali lekcyjnej.
  2. Obowiązkowe zajęcia lekcyjne i ewentualne zajęcia dodatkowe odbywać się będą według dotychczasowego planu lekcji każdej klasy (godziny lekcyjne i wszystkie przerwy trwać będą tak, jak do tej pory – zgodnie z harmonogramem lekcji i przerw). Zgodnie z tym, zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godzinie 8.00, a ostatnia – 5 godzina lekcyjna kończy się o godzinie 12.15.
  3. Uczniowie miejscowi przychodzą do szkoły od godziny 7.45, udają się do wyznaczonych miejsc w szatni, a następnie przechodzą bezpośrednio do swoich klas, w których będzie czekał na nich nauczyciel, z którym rozpoczynają zajęcia. Po skończonych zajęciach uczniowie udają się do szatni i sprawnie wychodzą ze szkoły. Uczniowie dowożeni pozostają pod opieką świetlicową – według zasad pracy świetlicy. Dyżur na korytarzu górnym, w godzinach 7.45 – 8.00 pełni wychowawca świetlicy lub biblioteki.
  4. Uczniowie dowożeni przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz po ich zakończeniu przebywać będą: w świetlicy szkolnej klasy 1a, 1b i 3c, natomiast w bibliotece szkolnej klasy 2a, 2b, 3a i 3b.
  5. Uczniowie odjeżdżać będą tylko jednym kursem : o godzinie 12.20 od razu po zakończonych lekcjach: Żurawieniec, Maliniec, Suchy Las, Kiejsze, Dębno, Ozorzyn, Lichenek, Trzebuchów, Krukowo, Olszak, Kiejsze, około godziny 13.00: Brzezie, Paprocin, Zakrzewo, Józefowo, Polonisz.
  6. Uczniowie z poszczególnych klas będą mieli ograniczone kontakty z kolegami  z innych klas przebywających w szkole na tyle, na ile pozwalają warunki lokalowe.  Dlatego też uczniowie w czasie przerw pozostaną w swoich klasach pod opieką nauczycieli. Wychowawcy zdecydują o wyjściu podczas przerw na boisko i teren szkoły, uwzględniając m.in. warunki atmosferyczne. W miarę możliwości w ciągu dnia zapewnione zostaną uczniom jak najbardziej komfortowe warunki nauki i odpoczynku międzylekcyjnego – uwzględniające jednak możliwości lokalowe i organizacyjne szkoły.
  7. Uczniowie muszą posiadać własne przybory szkolne, których nie mogą pożyczać sobie wzajemnie oraz nie przynoszą żadnych niepotrzebnych rzeczy.
  8. W świetlicy oraz bibliotece szkolnej po skończonych lekcjach pozostać powinni tylko uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym oraz dzieci obojga pracujących zawodowo rodziców. Prosimy, aby w miarę możliwości dzieci odbierane były od razu po zakończonych lekcjach. Uczniowie z różnych klas nie powinni przebywać wspólnie, jednakże możliwości organizacyjne szkoły nie pozwalają na inne zorganizowanie opieki świetlicowej.
  9. Dzieci z objawami chorobowymi (podwyższona temperatura, kaszel, katar, itp.) nie mogą przychodzić do szkoły i muszą pozostać w domu.
  10. O pozostałych kwestiach organizacyjnych dotyczących bezpieczeństwa oraz ewentualnych zmianach w podejmowanych działaniach informować będą na bieżąco wychowawcy poszczególnych klas.

Informujemy, że dożywianie uczniów zostanie wznowione od 25 stycznia br. Zapisy przyjmują wychowawcy świetlicy.

Prosimy Rodziców spełniających wymagane kryteria o składanie stosownych dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Babiaku w sprawie dożywiania.

Prosimy Was Szanowni Rodzice oraz Was Drodzy Uczniowie o bardzo rozważne zachowania  oraz stosowanie się do zasad ustalonych w szkole w oparciu o wytyczne MEiN GIS i MZ. Tylko rozwaga i bezwzględne przestrzeganie reżimu sanitarnego pozwolą nam na bezpieczną naukę i pracę w trybie stacjonarnym. Na tym właśnie wszystkim nam powinno zależeć. Prosimy również o wzajemne zrozumienie i liczymy na Państwa pomoc oraz odpowiedzialne zachowanie jako Rodziców.

 

                                                                                              Do zobaczenia w poniedziałek!

                                                                                                       Dyrekcja szkoły