KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Za nami ponad miesiąc nauki w nowym roku szkolnym. Po kilku miesiącach przerwy i nauczania zdalnego powróciliśmy do trybu stacjonarnego. Bardzo chcielibyśmy, aby taka sytuacja trwała jak najdłużej i wszyscy musimy się o to bardzo starać.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  12 sierpnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. z 2020 r., poz.1389) oraz wytycznymi dla szkół  Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego opracowana została procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, do której przestrzegania zobowiązani byli i są wszyscy członkowie społeczności szkolnej – zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz pracownicy szkoły. W tym względzie bardzo pomocna jest odpowiedzialna postawa rodziców, z którą w zdecydowanej większości się spotkaliśmy. Bardzo za to dziękujemy.

Niestety, od początku roku szkolnego napotykamy również na postawy negujące podjęte w szkole działania, jak również podważające opinie fachowców czy sam fakt istnienia epidemii. Jako dyrektor szkoły nie mogę brać pod uwagę kwestii światopoglądowych, a przede wszystkim opierać się na poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich członków społeczności szkolnej.

Rodzice negujący podjęte przez nas działania dostarczyli do szkoły pisma, w których oświadczają, że nie wyrażają zgody m.in. na zasłanianie ust i nosa przez ich dzieci czy też na pomiar temperatury. Pisma te wzorowane są na krążących w Internecie „dokumentach”, a dyrekcji zarzuca się, że nie ma żadnych podstaw prawnych do podjętych działań. Z niektórymi rodzicami, którzy takie pisma dostarczyli, rozmawiałam osobiście i tłumaczyłam obowiązujące zasady. Rozmowy te jednak nie przyniosły oczekiwanego efektu – rodzice trwają przy swoim stanowisku. Straszenie dyrektora pozwami sądowymi nie jest szukaniem płaszczyzny porozumienia i może być odbierane nawet jako forma nękania.

Z drugiej strony mamy do czynienia z rodzicami, którzy domagają się zwiększenia wprowadzonych w szkole obostrzeń, jak również ścisłego egzekwowania już wprowadzonych zasad, ze względu na obawy nie tylko o swoje dzieci, ale również o osoby starsze, z którymi wspólnie zamieszkują. Część rodziców wyraża niezadowolenie z prowadzonej przez kilku rodziców jawnej agitacji, aby nie przestrzegać ustalonych zasad. Rodzice nie chcą jednak wchodzić w konflikty z tymi rodzicami, dlatego też domagają się załatwienia sprawy przez szkołę. Dotyczy to również niestosowania się do nakazu zasłaniania ust i nosa w transporcie szkolnym.

W związku z zaistniałą sytuacją dwukrotnie zwróciłam się do organu prowadzącego szkołę – Gminy Babiak o opinię prawną w sprawie wprowadzonych w szkole działań. Dwukrotnie też otrzymałam opinię, że prowadzone przeze mnie działania są zgodne z prawem.

Powyższe problemy przedstawiłam reprezentantom rodziców ze wszystkich klas – Radzie Rodziców na zebraniu w dniu 28.09.2020r. Rodzice ze zrozumieniem podeszli do ustalonych zasad, a dyrekcja uzyskała zapewnienie, że może liczyć na wsparcie rady.

Sytuacja epidemiologiczna i coraz większa ilość dziennych zakażeń, jak również wydarzenia ostatnich dni na terenie naszej gminy, muszą zmusić nas do dodatkowej refleksji i podjęcia działań, które mają przysłużyć nam wszystkim i temu, abyśmy mogli nadal pracować w trybie stacjonarnym.

W dniu dzisiejszym tj. 10.10.2020 r., po opublikowaniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz.1758) oraz po zapoznaniu się z wypowiedziami Premiera RP oraz Ministra Zdrowia poprosiłam wychowawców klas o przesłanie do rodziców wszystkich uczniów wiadomości dotyczącej sposobu egzekwowania przestrzegania zasad bezwzględnie przez wszystkich i konsekwencji ich nieprzestrzegania. Mam świadomość, że wiadomość ta może wywołać kolejną falę niezadowolenia i próby przeciwstawiania się ustalonym zasadom ze strony części rodziców. Obostrzenia, które zostały wprowadzone w/w rozporządzeniem dotyczą całego kraju i wymagane jest ich respektowanie przez wszystkich obywateli.

Szanowni Rodzice!

Każdy ma prawo do wyrażania własnych poglądów i nie zamierzam tego kwestionować. Nie zamierzam też na temat Państwa poglądów dyskutować. Poglądy te nie mogą jednak negatywnie wpływać na zasady współżycia społecznego. Społeczność szkolna jest zbiorowością, która funkcjonuje według określonych zasad – jednakowych dla wszystkich członków tej zbiorowości. Żaden członek zbiorowości nie może też działać na szkodę innych.

Jako rodzice macie Państwo oczywiście i prawa, ale też obowiązki. Podobnie funkcjonuje szkoła. Naszym obowiązkiem jest dbanie o wszystkich, nawet jeśli pewne decyzje spotykają się z niezadowoleniem. Wszystko odbywa się jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Każda szkoła – każdy dyrektor ma prawo i obowiązek ustalenia określonych zasad funkcjonowania oraz sposobu ich przestrzegania oraz egzekwowania. Jest odpowiedzialny za właściwą organizację pracy szkoły, w tym przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa. Jeżeli uczeń uczęszcza do danej szkoły, zobowiązany jest do przestrzegania zasad w niej ustalonych. Zasadę tę potwierdzi każda opinia prawna.

W związku z wejściem w życie dodatkowych obostrzeń od dnia 10.10.2020 r. jestem w kontakcie zarówno z przewoźnikiem obsługującym dowozy szkolne, jak i Policją. W bieżącym tygodniu będziemy prowadzić działania informacyjne i odwoływać się do poczucia obowiązku i zrozumienia w oparciu o aktualne przepisy. W przypadku, gdyby działania te nie przyniosły spodziewanego efektu, zmuszona będę prosić o pomoc odpowiednie instytucje, które podejmą określone przepisami prawa działania.

Przypominam przy tej okazji, że środkiem do zakrycia ust i nosa może być maseczka lub przyłbica, ale też szalik, apaszka czy nawet golf przy swetrze.  Podczas zajęć lekcyjnych zakrywanie ust i nosa nie jest obowiązkowe. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy uczeń chce podejść do nauczyciela – wówczas osłona obowiązuje. Informuję również, że nie będę wdawać się żadne dyskusje dotyczące skuteczności stosowanych osłon.

Nauczyciele naszej szkoły zdecydowali, że oni sami nie tylko w przestrzeniach wspólnych, ale i podczas zajęć będą korzystali z różnego typu osłon. Chroniąc siebie – chronimy innych.

Jako dyrektor występuję często w roli mediatora i staram się pogodzić różne stanowiska i poglądy. W tym wypadku muszę prosić Państwa kolejny raz o zrozumienie sytuacji i stosowanie się do ustalonych zasad, zarówno przez Państwa, jak i Państwa dzieci. Jesteście ich rodzicami i wierzę, że robicie wszystko dla ich dobra. Musicie jednak rozumieć się też wzajemnie jako rodzice – pojęcia „dobra” może być dla Was różne. Każdy z Was wychowuje dzieci zgodnie z indywidualnymi, przez siebie przyjętymi zasadami. Naszym celem jako szkoły jest jednak dobro całej społeczności i jednakowe dla wszystkich stosowanie zasad szkolnych. Uczeń jest częścią zbiorowości i w niej funkcjonuje.

Opierając się na dotychczasowych doświadczeniach prosiła będę rodziców, aby w sytuacjach dotyczących ich dzieci, w tym w związku z trwającą epidemią i działaniami podjętymi w szkole, zwracali się do szkoły na piśmie. Będziemy mogli w takich sytuacjach ustosunkować się do nich np. w oparciu o opinię prawną czy opinię określonej instytucji (np. Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej czy Sądu Rodzinnego).

 Nie mam wpływu na decyzje zapadające na szczeblach władzy i pytania, z jakimi część rodziców się do mnie zwraca, są zupełnie źle skierowane. Sprzeciw niektórych rodziców wobec systemu sprowadzony został do formy buntu przeciwko zasadom funkcjonowania naszej społeczności szkolnej. Obciążanie dyrektora szkoły nieuzasadnionymi pretensjami za decyzje podejmowane przez rządzących, zdecydowanie niekorzystanie wpływa na atmosferę pracy i wprowadza niepotrzebną nerwowość. Nie zamierzam zatem wdawać się w takie dyskusje.

Kolejny raz proszę o zrozumienie i respektowanie ustalonych w szkole zasad.

Naszym zadaniem jest nauczanie w normalnych, stacjonarnych warunkach i robimy wszystko, by to zrealizować. A Państwa proszę, abyście nam to umożliwili. Państwo jako Rodzice powinniście dawać przykład swoim dzieciom, uczyć przestrzegania zasad, szacunku i empatii.

I właśnie o szacunek proszę Państwa jako Rodziców: o szacunek dla siebie wzajemnie – jako rodziców działających na rzecz dobra swoich pociech, o szacunek dla nauczycieli i pracowników szkoły, którym przyszło pracować w tak „dziwnych” i trudnych czasach. O szacunek dla Waszych i naszych rodzin, które codzienne w jakiś sposób są narażone na różne aspekty panującej sytuacji.

Chcę wierzyć, że mimo różnych poglądów potraficie Państwo zrozumieć, że jeśli będziemy działać wspólnie, wykażemy się zrozumieniem i dużą dozą empatii, będziemy w stanie pokonać różne trudności i opanować emocje.

Jestem dobrej myśli!

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                              Beata Kujawa – Rutkowska

                                                                                              dyrektor szkoły