KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Babiaku informuje, że do dnia 28 czerwca 2020 roku przedłużona zostaje obowiązkowa realizacja zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych działań. W rozporządzeniu dotyczącym przedłużenia nauczania zdalnego podana jest data 28 czerwca 2020 r. jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, ale w praktyce zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca.

W szkole utrzymane zostają dotychczasowe zasady pracy (w tym metody i formy pracy), które przekazane zostały w poprzednich komunikatach.
We wszystkich działaniach prowadzonych w szkole stosuje się przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii oraz wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W dniach 16 -17 – 18 czerwca odbędzie się egzamin ósmoklasisty – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
W związku z dalszym ograniczeniem funkcjonowania szkół nie będą mogły się odbyć tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć.
Świadectwa stanowią druk ścisłego zarachowania, wydawane będą w formie papierowej i koniecznością jest ich osobisty odbiór przez ucznia bądź jego rodzica oraz potwierdzenie podpisem tego faktu.
W szkole ustalone zostaną tryb, terminy oraz stanowiska odbioru świadectw z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przez uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Informacje te przekazane zostaną wszystkim zainteresowanym z odpowiednim wyprzedzeniem – w formie komunikatu na stronie internetowej szkoły oraz przez wychowawców poszczególnych klas.

Apelujemy do uczniów i rodziców o zachowanie rozwagi we wszystkich dziedzinach życia oraz bezwzględnego stosowania się do obowiązujących zaleceń sanitarnych. Mimo znoszenia niektórych ograniczeń nadal musimy postępować tak, by minimalizować zagrożenie dla siebie i innych.
Mamy nadzieję, że dzięki takim właśnie działaniom uda się nam po okresie wakacyjnym wrócić do „tradycyjnej szkoły”.

Dyrekcja szkoły