KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Babiaku informuje, że do dnia 7 czerwca 2020 roku przedłużona zostaje obowiązkowa realizacja zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych działań.

Utrzymane zostają dotychczasowe zasady w tym zakresie (w tym metody i  formy pracy), które przekazane zostały w poprzednich komunikatach.
Od dnia 25 maja 2020 r. umożliwiamy w szkole udział uczniów klas I – III w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, a także konsultacje dla uczniów klas VIII.
Od dnia 1 czerwca możliwość udziału w konsultacjach obejmie także uczniów pozostałych klas. W szkole nie będzie żadnej formy dożywiania uczniów. Nie planujemy również dowozów.

Informujemy, że zarówno zajęcia dla uczniów klas I – III, jak i konsultacje dla uczniów pozostałych klas, nie są zajęciami dydaktycznymi w tradycyjnym rozumieniu.

Zajęcia dla uczniów klas I – III mają głównie charakter zajęć opiekuńczo – wychowawczych, realizowanych w małych grupach, z zachowaniem zasad dystansu społecznego oraz bezwzględnie reżimu sanitarnego.
Konsultacje dla uczniów klas VIII, a od dnia 1 czerwca 2020 roku dla pozostałych uczniów, mają dla ucznia charakter dobrowolny i mogą odbywać się indywidualnie lub w małych grupach, również z zachowaniem dystansu społecznego oraz bezwzględnie reżimu sanitarnego.

Nie ma możliwości organizowania takich konsultacji dla całych klas.  Konsultacje przewidziane są szczególnie dla uczniów, którzy np. z jakiś względów systematycznie nie brali udziału w nauczaniu zdalnym i w związku z tym mają problemy ze zrozumieniem i opanowaniem materiału. Każdorazowo zakres i termin takich konsultacji uzgadniany będzie bezpośrednio z nauczycielem danego przedmiotu.

Udział uczniów w w/w zajęcia nie zwalnia ich z realizacji treści wynikających z podstawy programowej, jakie realizowane będą przez klasę, do której uczęszcza uczeń, nadal w formie nauczania zdalnego.
Z uwagi na konieczność realizowania przez nauczycieli nadal nauczania w formie zdalnej, ilość i terminy konsultacji zostaną ustalone tak, by nie kolidować z innymi zajęciami i czynnościami przez nich prowadzonymi.

Z uwagi na fakt, że we wszystkich w/w przypadkach stosuje się przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii oraz wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w szkole opracowana została wewnątrzszkolna procedura dotycząca udziału uczniów w zajęciach na terenie szkoły oraz zasad postępowania przez nauczycieli  i personel szkoły.
Wszyscy uczniowie, którzy wezmą udział w w/w zajęciach, zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów, w tym zachowania dystansu społecznego, reżimu sanitarnego i stosowania środków ochrony osobistej oraz zasad szczegółowych wynikających z procedury.

Nauczyciele nadal realizować będą nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym zajęcia w formie on – line. Zgodnie z poczynionymi w szkole ustaleniami zwiększona zostaje ilość działań o charakterze indywidualnym, w miarę zapotrzebowań zgłaszanych przez uczniów – również w formie zdalnej, głównie z wykorzystaniem komunikatorów internetowych. Potrzebę takich działań, ich zakres oraz termin ustalają uczniowie bezpośrednio z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji w/w zajęć wraz z opracowaną procedurą rodzice uczniów i uczniowie otrzymują do zapoznania się w formie elektronicznej. Warunkiem udziału uczniów w zajęciach (dotyczy wszystkich form) jest wypełnienie i dostarczenie (w terminach określonych w procedurze) pisemnego oświadczenia rodzica.
O ewentualnych zmianach informować będziemy na bieżąco – zarówno w formie ogólnych komunikatów, jak również informacji przekazywanych uczniom i rodzicom przez dyrekcję szkoły, wychowawców oraz poszczególnych nauczycieli.

W najbliższym czasie przekazane zostaną do wiadomości uczniów i ich rodziców informacje dotyczące organizacji egzaminu ósmoklasisty opracowane w oparciu o wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie naszych uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników i naszych rodzin, prosimy rodziców o uświadamianie uczniom wszelkich zagrożeń wynikających z niewłaściwego zachowania i lekceważenia obowiązujących zaleceń. Wiele osób nie przestrzega konieczności zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej czy też zachowania bezpiecznego dystansu. Coraz więcej osób, korzystając z ładnej pogody, wychodzi z domu bez zachowania właściwych środków ostrożności. Budzi to duże obawy o nasze wspólne bezpieczeństwo, szczególnie, gdy w ostatnim czasie wzrosła ilość zakażeń w niektórych rejonach Polski.

Trzymajmy się jednak zasady : „Nie wychodzimy – jeśli nie musimy”.

Mamy nadzieję, że dzięki rozwadze i odpowiedniemu postępowaniu uda się nam przetrwać ten trudny czas. Pamiętajmy, że robimy to z myślą o nas wszystkich, o naszym zdrowiu i bezpieczeństwie.
Życzymy dużo zdrowia i mimo wszystko optymizmu.

                                                                                               Dyrekcja szkoły