KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

SZANOWNI RODZICE! DRODZY UCZNIOWIE!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Babiaku informuje, że od dnia 15 kwietnia 2020 r. do 26 kwietnia 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 , a także Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 przedłużona zostaje obowiązkowa realizacja zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych działań. Utrzymane zostają dotychczasowe zasady w tym zakresie, które przekazane zostały w poprzednim komunikacie. Przypominamy, że udział uczniów w realizacji w/w zadań jest obowiązkowy.

Dyrekcja szkoły i wszyscy nauczyciele do kontaktów z uczniami i rodzicami będą nadal dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. W innych godzinach prosimy kontaktować się tylko w sytuacjach szczególnych.
W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z wychowawcami i nauczycielami (drogą elektroniczną lub telefoniczną – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami) albo z dyrekcją szkoły (drogą elektroniczną  poprzez udostępnione do kontaktu adresy e-mail) – w ustalonych wyżej godzinach. W obydwu budynkach pełnione są nadal dyżury personelu, w trakcie których możliwe jest wejście do budynku i ewentualne odebranie materiałów czy podręczników. Kwestię ten rodzic ustala nadal indywidualnie z wychowawcą klasy. Prosimy jednak o możliwe ograniczenie takich sytuacji.

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych.

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę, zrozumienie i cierpliwość w tym niełatwym dla nas czasie. Wszyscy zostaliśmy zaskoczeni sytuacją i na bieżąco musieliśmy wdrożyć określone działania. Mamy świadomość, że nie są one doskonałe, ale nikt z nas – ani nauczyciele, ani uczniowie i ich rodzice – nie byliśmy przygotowani na stosowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne kształcenie na odległość. Staramy się zatem na bieżąco modyfikować prowadzone przez nas działania, dostosowując je do posiadanych możliwości. Nauczyciele wykorzystują różne możliwości techniczne i kanały nauczania czy przekazywania informacji. Nie stosujemy jednego sposobu, gdyż jest to niemożliwe m.in. z uwagi na możliwości techniczne naszych uczniów, w tym posiadany przez nich w domach sprzęt, jak również dostęp do Internetu – część z uczniów ma jedynie ograniczony, niewielki dostęp. Sytuacja ta nie ułatwia nam pracy, ale musimy brać pod uwagę potrzeby i możliwości wszystkich uczniów. Zgłaszane uwagi przyjmujemy, nie wszystkie jednak problemy możemy rozwiązać. Na chwilę obecną utrzymujemy zatem dotychczasowe zasady i formy pracy. O ewentualnych zmianach, w tym dotyczących rozwiązań technicznych, informować będziemy na bieżąco – zarówno w formie ogólnych komunikatów, jak również informacji udzielanych uczniom i rodzicom przez wychowawców i nauczycieli.

Dyrekcja szkoły