KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Babiaku informuje, że od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzona zostaje obowiązkowa realizacja zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych działań.

W dniach 23 i 24 marca 2020 r. wychowawcy przekażą uczniom poszczególnych klas i ich rodzicom szczegółowe informacje dotyczące m.in.:

- tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania,

- sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów,

- informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach,

- źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie i rodzice mogą korzystać,

- możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia wraz z formą i terminami tych konsultacji.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów / edukacji na bieżąco przekazywać będą materiały dla uczniów adekwatnie do ilości godzin danego przedmiotu wynikających z ramowego planu nauczania dla danej klasy. Sposób i formę przekazywanych materiałów wybiera nauczyciel i również on określa sposób przekazywania informacji zwrotnych. Uzniowie i rodzice na bieżąco są informowani o wprowadzanych rozwiązaniach głównie elektroniczną, a gdy jest to niemożliwe – drogą telefoniczną.  Udział uczniów w realizacji w/w zadań jest obowiązkowy.

Wychowawcy klas monitorować będą udział uczniów – w formie ustalonej w szkole dokumentacji, w porozumieniu ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w danej klasie. Zajęcia w w/w formie odbywać się wg tygodniowych rozkładów, z którymi wychowawcy klas będą zapoznawać uczniów.

Dyrekcja szkoły i wszyscy nauczyciele do kontaktów z uczniami i rodzicami będą dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00. Bardzo prosimy uczniów i rodziców o nieprzekraczanie tych godzin. W innych godzinach prosimy kontaktować się tylko w sytuacjach szczególnych. W razie pytań prosimy zatem o kontakt z wychowawcami i nauczycielami (drogą elektroniczną lub telefoniczną – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami) albo z dyrekcją szkoły (drogą elektroniczną  poprzez udostępnione do kontaktu adresy e-mail).

W obydwu budynkach pełnione są dyżury personelu, w trakcie których możliwe jest wejście do budynku i ewentualne odebranie materiałów czy podręczników. Kwestię ten rodzic ustala indywidualnie z wychowawcą klasy.

Bardzo prosimy o rozwagę, cierpliwość i wyrozumiałość. Wszystkie działania, jakie podejmujemy (czasem uznawane za uciążliwe i utrudniające nam normalne funkcjonowanie) wynikają z bardzo trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Mamy świadomość, że nie wszyscy mają odpowiednie możliwości techniczne, by sprostać wszystkim stawianym aktualnie przed nami wymaganiom, ale i temu postaramy się zaradzić. Do wielu spraw podchodzimy indywidualnie i każdorazowo postaramy się znaleźć rozwiązanie. Emocje są złym doradcą i musimy do aktualnej sytuacji podchodzić spokojnie i racjonalnie. Nie na wszystko mamy wpływ, ale wiele spraw możemy rozwiązać dzięki współpracy i zrozumieniu. Chcemy jak najlepiej poradzić sobie z nauczaniem i nauką w sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy.

Dziękujemy za zrozumienie i każdy miły gest kierowany w naszą stronę.

 Dyrekcja szkoły